اخلاق در قرآن و سنت (جلد دوم)
41 بازدید
ناشر: ‎مارینا
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مجموعه چنانچه در خلاصه مطلب جلد اول گفته شد به بررسى بیش از یکصد موضوع اخلاقى (رذائل)پرداخته وتصویرى همه جانبه را از هر رذیله ارائه داده است. همچنین جنبه‏هاى قابل پرهیزبررسى شده و در انتها آثار وضعى رذائل بیان شده‏است. گسترش موضوعات وعناوین، شاخ و برگهاى عملى مباحث مطروحه، توجّه نه جنبى و حاشیه‏اى، بلکهاصیل و دقیق به آیات قرآن کریم و احادیث نبوى و علوى و ولوى و حتّى‏المقدوربیان محتواى آنها در ترجمه و پرهیز از ترجمه‏هاى تحت لفظى، از شاخصه‏هاى ایننوشتار است. البته چه بسا در بدو امر، ظاهر برخى عناوین، اخلاقى به نظر نرسد ودر زمره مباحث اعتقادى و یا تاریخى قرار گیرد، ولى سیر مباحث و گرایش عناوین،به سوى اخلاق عملى و اخلاق بالمعنى الاخص است، مضافا اینکه همان مباحثاز جهات نه چندان بعیدى مى‏توانند در پرونده مسائل اخلاقى جاى گیرند و حتّىعناوینى چون موضوعات مرتبط با معاد، مى‏توانند زیربناى مسائل اخلاقى شمرده شوند
آدرس اینترنتی