اخلاق در قرآن و سنت (جلد یکم)
56 بازدید
ناشر: ‎مارینا
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-6621-16-6
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ین مجموعه به بررسى بیش از یکصد موضوع اخلاقى (رذائل)پرداخته وتصویرى همه جانبه را از هر رذیله ارائه داده است. همچنین جنبه‏هاى قابل پرهیزبررسى شده و در انتها آثار وضعى رذائل بیان شده‏است. گسترش موضوعات وعناوین، شاخ و برگهاى عملى مباحث مطروحه، توجّه نه جنبى و حاشیه‏اى، بلکهاصیل و دقیق به آیات قرآن کریم و احادیث نبوى و علوى و ولوى و حتّى‏المقدوربیان محتواى آنها در ترجمه و پرهیز از ترجمه‏هاى تحت لفظى، از شاخصه‏هاى ایننوشتار است. البته چه بسا در بدو امر، ظاهر برخى عناوین، اخلاقى به نظر نرسد ودر زمره مباحث اعتقادى و یا تاریخى قرار گیرد، ولى سیر مباحث و گرایش عناوین،به سوى اخلاق عملى و اخلاق بالمعنى الاخص است، مضافا اینکه همان مباحثاز جهات نه چندان بعیدى مى‏توانند در پرونده مسائل اخلاقى جاى گیرند و حتّىعناوینى چون موضوعات مرتبط با معاد، مى‏توانند زیربناى مسائل اخلاقى شمرده شوند.
آدرس اینترنتی