بررسی شیوه تفسیری علامه طباطبائی در تفسیر المیزان
55 بازدید
محل نشر: پیام جاویدان » زمستان 1382 - شماره 1 (12 صفحه - از 16 تا 27)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شبهه‌ای در عظمت تفسیر المیزان و برتری‌ کیفی آن نسبت به بسیاری از تفاسیر موجود نیست،اما به هر حال جدا ساختن بخش روایات‌ در این تفسیر،موجب شده است برخی این تفسیر بزرگ را در مقابل احادیث متواتری قرار دهند که بین قرآن‌ و روایات هماهنگی قائلند و لذا به دیده ابهام به آن بنگرند. هدف این مقاله پاسخ به شبهه در انزوا قرار گرفتن اخبار و احادیث در تفسیر المیزان است. در این مقاله روش تفسیری علامه طباطبائی(قرآن به‌ قرآن)مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. اصول مطالبی که این کوته مقال به آنها پرداخته عبارتند از: 1-تعریف مناهج مختلف تفسیری و بیان اینکه همه مناهج‌ از نوع منهج عقلی محسوب می‌شوند. 2-طرح مستندات تفسیر عقلی در بین آیات و احادیث. 3-ویژگیهای تفسیر قرآن به قرآن و تبیین مبانی این‌ تئوری. 4-بیان پاسخهای مستدل و ارائه تئوری جدید(روش‌ المیزان قرآن به قرآن صرف نیست). 5-برهانی شدن تئوری جدید و در نهایت اخذ این نتیجه‌ که المیزان تفسیر جامع است. کلیدواژه ها : مناهج تفسیری ،مبانی تفسیری ،تفسیر عقلی ،تفسیر قرآن‌ به قرآن ،علامه طباطبائی ،تفسیر المیزان
آدرس اینترنتی