سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشکده علوم قرآنی تهران 
عضو اصلی کمیته تخصصی تصویب پایان نامه ها 
1380/01/01 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشکده علوم قرآنی تهران 
عضو اصلی کمیته تخصصی تصویب پروژه ها 
1380/01/01 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشکده علوم قرآنی تهران 
مدیر گروه تفسیر قرآن کریم  
1384/07/01 
1386/03/31 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشکده علوم قرآنی تهران 
مدیر گروه علوم قرآنی  
1387/07/01 
1388/02/31 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشکده های علوم قرآنی کشور 
معاون پژوهشی 
1381/07/01 
1387/03/31 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشکده های علوم قرآن کشور 
قائم مقام 
1382/07/01 
1387/03/31 
علمی و اجرائی 
همکاری 
فصل نامه پیام جاویدان 
دبیر هیئت تحریریه  
1383/01/01 
1387/01/01 
اجرائی 
همکاری 
فصلنامه پیام جاویدان 
مدیر داخلی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشکده علوم و فنون قرآن کریم تهران 
معاون پژوهشی 
1389/07/01 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 
عضو هییت علمی 
1380/07/01 
ادامه دارد 
علمی ، پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه علوم و معارف قرآن 
مدرس 
 
 
علوم قرآنی، مکاتب تفسیری 
تدریس 
دانشگاه الزهرا س، دانشگاه مذاهب اسلامی 
مدرس 
 
 
علوم قرآنی، مکاتب تفسیری 
تدریس 
مدرسه عالی شهید مطهری، موسسه عالی کوثر 
مدرس 
 
 
علوم قرآنی، مکاتب تفسیری 
تدریس 
حوزه های مختلف 
مدرس 
 
 
دروس مختلف قرآنی و تفسیری 
تدریس 
دانشگاه های مختلف 
مدرس 
 
 
دروس مختلف قرآنی و تفسیری